Dokumenty

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi

Pápež František:

Fratelli Tutti (3. 10. 2020) encyklika

Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2023)

Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2023)

Posolstvo k Svetvému dňu chorých (2023)

Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2022)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2020)

Cirkev a Rómovia: Hlásať evanjelium na perifériách

Pápež Benedikt XVI.

Caritas in veritate /Láska v pravde/ (29. 6. 2009)
Deus Caritas est (Boh je Láska) (25. 12. 2005) [hypertextová verzia]

ON THE SERVICE OF CHARITY motu proprio

Ján Pavol II.

Laborem exercens (14. septembra 1981)
Encyklika o ľudskej práci

Sollicitudo rei socialis  (30. decembra 1987)
Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky Populorum progressio

Centesimus annus (1. mája 1991)
Encyklika k stému výročiu encykliky Rerum novarum

Pavol VI.

Populorum progressio (26. marca 1967)
Encyklika o rozvoji národov

Ján XXIII. 

Pacem in terris (11. apríla 1963) [hypertextová verzia]
Encyklika o pokoji medzi všetkými národmi

 

Pius XI.

Quadragesimo anno (15. mája 1931)
Encyklika o obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia

Lev XIII.

  • Rerum novarum (15. mája 1891)
    Encyklika o robotníckej otázke

 

Dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja

Posolstvo prefekta Dikastéria v súvislosti s nákazou COVID-19 
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones (6. 1. 2018)
Posolstvo k Svetovému dňu turizmu (29. 6. 2017)
Posolstvo prefekta Dikastéria
k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi (26. 6. 2017)