Dobročinné katolícke iniciatívy

 

Slovenská katolícka charita

V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1 500 zamestnancov. Ročne poskytne pomoc viac ako 22 000 ľuďom v núdzi v 345
charitných zariadeniach - pomoc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi a ľuďom bez domova.
www.charita.sk

Členovia Slovenskej katolíckej charity

 

Katolícka charita Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 

Pri Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky je zriadená činnosť
katolíckej charity. Jej činnosť je zameraná na poskytovanie pomoci pre odsúdených po výkone trestu
(aj počas trvania), ktorí sú bez akéhokoľvek sociálneho a rodinného zabezpečenia a prejavia o takúto
pomoc (službu) záujem a spoluprácu.
Charita OS a OZ SR

Rehole

Ženské rehole 

Alžbetka n. o. (Spišská Nová Ves)
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Naše zariadenia sú Centrum pre deti a rodiny, Súkromná materská škola Alžbetka, Zariadenie pre seniorov DOM SV. JOZEFA, Raslavice, Zariadenie sociálnych služieb VYKUPITEĽ, Nesvady. V priebehu rokov sa profiluje konkrétna činnosť od pomoci tým najmenším až po najstaršiu generáciu, zvlášť odkázaným na pomoc.
www.alzbetka-no.sk

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie (Michalovce)
Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Dott. Lívia Kvašná, PhD., saleziánka, klinická psychologička a psychoterapeutka, sa zameriava na diagnostiku a psychoterapeutickú pomoc deťom s diagnózou ADHD a ich rodinám. Od roku 2012 pracuje v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach.
Livia Kvasna 

Centrum pre deti a rodinu Dominika (Rožňava)
Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Okrem správy Centra pre rodinu Dominika sestry vyučujú náboženskú výchovu, vedú voľnočasové aktivity pre deti a mladých, koordinujú miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov ASC, pracujú v diecéznej charite.
www.dominika-no.sk

Detský domov sv. Jozefa (Turzovka)
Slovenský vikariát Kongregácie sestier svätého Cyrila a Metoda
Centrum pre deti a ich rodiny je zariadenie, zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
www.domsvjozefa.sk

Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - Komunitné centrum a Nízkoprahová sociálna služba pre
deti a rodinu (Lomnička)

Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia
V Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je zariadenie sociálnych služieb – komunitné centrum, ktoré pre svoju činnosť zamestnáva osem pracovníkov. Komunitné centrum poskytuje svoje služby
dospelým aj deťom. Poskytujú sociálne poradenstvo, voľnočasové aktivity pre deti a aktivity nízkoprahového charakteru.
dnspm.kc@gmail.com

Dom Panny Márie, matky útechy-nocľaháreň pre ženy (Žilina)
Kongregácia sestier Panny Márie Útechy
Práca a služba sestier je v Nocľahárni pre ženy v núdzi, dobrovoľníctvo, služba v Diecéznej charite, vyučovanie na gymnáziu, pastorácia vo väznici, pastorácia mládeže.
www.sestryutechy.sk

Dom sv. Jozefa - Zariadenie sociálnych služieb (pre vlastné sestry Prešov)
Congregatio Jesu, Slovenská provincia
V zariadení sa vykonáva modlitbový apoštolát, starostlivosť o staré a choré sestry, prijatie sestier z
iných domov, spolupráca s laikmi.
https://www.congregatiojesu.com/komunity/slovensko/ 

Dom sv. Kozmu a Damiána (Prešov)
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Dom poskytuje pomoc pre odkázaných v špecializovanom zariadení, v domove sociálnych služieb a v zariadení opatrovateľskej služby. Zariadenie je rodinného typu s malou kapacitou. Jeho cieľom je vytvorenie dôstojných podmienok pre poskytovanie kvalitnej profesionálnej starostlivosti o ťažko chorých ľudí, prevažne vo vyššom veku, s celoročnou pobytovou formou poskytovania.
www.domkad.eu

Domov sv. Dominika (Petrovany)
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Zariadenie poskytuje sociálne služby s celoročnou pobytovou službou v zariadení pre seniorov, v špecializovanom zariadení a prostredníctvom opatrovateľskej služby. Cieľom činnosti Domova sv. Dominika je ponúknuť chorým a starým ľuďom také služby, ktoré v sebe zahŕňajú starostlivosť o dušu, ducha a telo.
www.domovsvdominika.sk

Hospic Milosrdných sestier (Trenčín)
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
Hospic Milosrdných sestier poskytuje ľuďom s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou chorobou špecializovanú paliatívnu starostlivosť, ústavnú alebo ambulantnú. Starostlivosťou zahŕňa aj rodinu a blízkych pacienta. Víziou hospicu je vytvoriť pre pacientov prostredie, ktoré dýcha domovom, kde bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť.
www.hospictn.sk

MAGIS občianske združenie (Prešov)
Congregatio Jesu, Slovenská provincia
Občianske združenie sa venuje rodinám v núdzi, obetiam domáceho násilia i obetiam trpiacim následkami pandémie Covid 19.
www.congregatiojesu.com

Občianske združenie Slnečnica Slovensko - ADOS Slnečnica, Domáca opatrovateľská služba ,
Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré , Požičovňa zdravotníckych pomôcok, Prepravná služba
imobilných osôb s osobnou asistenciou (Bratislava)

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Sestry pracujú v OZ Slnečnica Slovensko, kde zabezpečujú odbornú garanciu a spolu s laickými zamestnancami poskytujú odbornú ošetrovateľskú a hospicovú starostlivosť chorým a zomierajúcim pacientom, taktiež aj opatrovateľskú starostlivosť o starých ľudí. Jedna zo sestier komunity poskytuje zdravotnú starostlivosť ľuďom bez domova v rámci organizácie Depaul Slovensko.
www.hospic-slnecnica.sk

Onkologický ústav svätej Alžbety, s.r.o (Bratislava)
Rehoľa svätej Alžbety
Dejiny slovenskej onkológie úzko súvisia s dejinami nemocnice sv. Alžbety, ktorú zriadili sestry v polovici 18. storočia v Bratislave. Začiatkom 90-tych rokov bola nemocnica vrátená reholi. Je tu 7 posteľových oddelení s kapacitou 203 postelí, 25 bezposteľových oddelení, 74 odborných ambulancií a Lekáreň sv. Alžbety, slúžiaca potrebám ústavu aj verejnosti.
www.ousa.sk

Mužské rehole

DOMA u Kapucínov, n. o. (Bratislava)
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov/Kapucíni na Slovensku
DOMA u Kapucínov je priestor, kde ponúkame pomoc všetkým, ktorí sa ocitli v núdzi. Sú to rodiny aj jednotlivci, ľudia, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí, prišli o prácu, osireli, ťažko ochoreli a sú nám
takpovediac po ruke: ľudia v Bratislave a jej okolí.
www.domaukapucinov.sk

Domov sv. Jána z Boha, n. o. (Bratislava)
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia
Domov svätého Jána z Boha, n.o. v Bratislave podáva pomocnú ruku tým, ktorí žijú v materiálnom nedostatku, často bez pocitu domova, vylúčení na okraj spoločnosti. Koncom apríla 2011 zriadili Milosrdní bratia neziskovú organizáciu a v objekte na Hattalovej ulici v Bratislave sprístupnili útulok, nízkoprahové denné centrum, integračné centrum a stredisko osobnej hygieny.
Milosrdní bratia - Domov sv. Jána z Boha(milosrdni.eu)

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s. r. o. (Bratislava)
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia
Milosrdní Bratia sú prvým súkromným zriaďovateľom nemocnice na Slovensku. V Bratislave existuje táto rehoľa od roku 1672. Podobné zariadenia rehole sú aj v Spišskom Podhradí - Dom sociálnych
služieb pre mentálne postihnutých dospelých (založený už v roku 1650) a v skalickej nemocnici, kde milosrdní bratia až do roku 1954 intenzívne pracovali.
www.milosrdni.eu

Zariadenie opatrovateľskej služby, Zariadenie pre seniorov (Nitra)
Spoločnosť Božieho Slova
V Misijnom dome sa nachádza Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. V ňom sú na zaslúženom odpočinku verbisti pochádzajúci zo Slovenska, ktorí pôsobili na Slovensku alebo v
zahraničných misiách. ZPS a ZOS je prioritne určené pre kňazov a rehoľníkov, avšak jeho klientmi sú a môžu byť i laici. Misie a rehoľu tak podporujú svojim obetami a modlitbami.
www.verbisti.sk

Spoločenstvá, hnutia a združenia

Depaul Slovensko (Bratislava)
je nezisková organizácia. Poskytujeme verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova. Denne sme tu pre nich v teréne, ošetrovni, útulkoch pre ťažko chorých ale i najväčšej nízkoprahovej nocľahárni v strednej Európe.
Depaul Slovensko – Ulica nie je domov

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského (Nitra)
je občianske združenie, ktoré poskytuje služby pre deti so zdravotným postihnutím a zvlášť pre deti a dospelých s poruchou sluchu a ich rodiny, v oblasti včasnej intervencie, špecializovaného sociálneho poradenstva, rehabilitačného strediska, tlmočníckej služby, špeciálno-pedagogickej poradne.
www.effeta.sk

Františkánsky svetský rád (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS)
Na Slovensku je 60 bratstiev v regiónoch Západoslovenský, Stredoslovenský, Oravský,
Východoslovenský a Maďarský región. Všetkých členov po sľuboch máme 823, z toho 226 je už
prestárlych, len modliacich sa - čo je tiež potrebné.
Gifra (Františkánska mládež) je bratstvo mladých ľudí, ktorí sa cítia byť povolaní Duchom Svätým
nasledovať Ježiša Krista, vo svetle odkazu sv. Františka z Assisi.
OFS Katolicka cirkev na Slovensku (kbs.sk)

Katolícka jednota Slovenska
KJS je združenie veriacich na Slovensku typu Katolícka akcia, ktoré bolo založené v roku1920. KJS má 4 oblastné centrá Bratislava, Trnava, Námestovo a Prešov. V Trnave poskytuje opatrovateľskú službu
od roku 1998. Projekt „DOM POKOJA“ slúži ženám, ktoré čakajú dieťatko a nemôžu ho donosiť v prostredí v ktorom sa nachádzajú. Pre matky je zabezpečená všestranná pomoc.
KJS Katolicka cirkev na Slovensku (kbs.sk)

Kolpingovo dielo na Slovensku (KDS)
je medzinárodným sociálno-vzdelávacím združením so svojou asi 200 člennou základňou. Národný sekretariát Kolpingovho diela na Slovensku sa nachádza v Štiavnických Baniach v Kolpingovom vzdelávacom dome, tzv. Záhorov dom. V centre záujmu členov a sympatizantov je práca s rodinami a ich ďalšie vzdelávanie.
www.kolping.sk

Komunita Kráľovnej pokoja (Radošina, Močenok)
Impulzom pre založenie Komunity bola potreba ujímať sa chlapcov, po skončení ústavnej starostlivosti, ktorí sa ocitali na ulici, v azylových domoch a pod. V súčasnosti máme 15 chlapcov v Radošinej, 38 chlapcov v Močenku, 10 seniorov a 40 detí v Močenku.
Komunita Kráľovnej pokoja (kkp.sk)

Maltézska pomoc Slovensko
Hlavnou úlohou Maltézskej pomoci Slovensko je konať podľa motta Maltézskeho rádu, teda slúžiť trpiacim a brániť vieru. Maltézska pomoc vytvára priestor pre ľudí, ktorí sa, v súlade s hodnotami Maltézskeho rádu, rozhodli slúžiť a pomáhať druhým.
Maltézsky rád Slovensko (orderofmalta.sk)

Národné združenie spolkov kresťanskej lásky
NZ SKL v súčasnosti združuje 30 miestnych spolkov s celkovým počtom členov 200. Je členom medzinárodného združenia AIC. Väčšie projekty NZ SKL: Celoslovenská verejná zbierka Boj proti hladu, Domov sociálnych služieb Nádej v Krupine, Sv. Lujza v Handlovej, služby ambulancie všeobecného lekára, prevádzku mobilného hospicu, poskytovanie poradenských služieb v sociálnej a opatrovateľskej oblasti, požičovňu zdravotných pomôcok.
NZSKL Katolicka cirkev na Slovensku (kbs.sk)

Občianske združenie DOBRÝ PASTIER-KLÁŠTOR POD ZNIEVOM
Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Nový život je postavený na troch pilieroch: modlitba, práca, spoločenstvo. OZ Dobrý Pastier spravuje Útulok muži - Domov na pol ceste, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby M. Čulena, Zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Kataríny Laboure, Útulok ženy Vrícko
www.ozdobrypastier.eu
www.bzovikdp.sk

Rodina Nepoškvrnenej (Vrícko)
je združenie chorých, ale aj zdravých ľudí, ktorí sa rozhodli sa vzájomne podporovať, pomáhať si a spájať sa vo vzájomnej modlitbe sv. ruženca každý deň o 15. hodine. Cieľ Rodiny Nepoškvrnenej je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacim Spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž. Má svojich členov po celom svete – na Slovensku, v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Švédsku i v USA, Kanade a Austrálii, na Morave a v Čechách.
www.rodinaneposkvrnenej.sk

Slovenské misijné hnutie (Banská Bystrica)
Hlavnou náplňou Slovenského misijného hnutia je starostlivosť a podpora katolíckych misií, zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, organizovanie rôznej podpory pre osoby v núdzi na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti máme cca 100 členov v 11 kluboch po celom Slovensku, v Banskej Bystrici sme v r. 1993 zriadili útulok, ako prvý na Slovensku, Súkromné centrum voľného času a Komunitné centrum.
www.smh.sk

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Spolok sv. Vincenta de Paul sa zameriava na pomoc sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným a seniorom. V súčasnosti má Spolok 22 konferencií a spravuje dve sociálno-charitatívne centrá: Dom nádeje v Bratislave - denný stacionár pre starších ľudí a bývanie pre dievčatá z detských domovov a Sociálne centrum Šurany - útulok pre 21 ľudí bez domova a podporované bývanie pre 10 invalidných dôchodcov – ľudí bez domova.
www.vincent.sk

ST. Egidio
Komunita Sant'Egidio je spoločenstvo ľudí, ktorí sa snažia osobitným prístupom venovať ľuďom na okraji spoločnosti. Najväčšou chudobou je často ich samota a beznádej, preto sa s nimi snažíme v prvom rade budovať vzťahy a individuálne riešiť ich situáciu. Stretávame sa s ľuďmi bez domova, chorými, starými ľuďmi z domovov dôchodcov, deťmi z osád...Dnes komunita pôsobí v Bratislave, v Topoľčanoch, Nitre, Banskej Bystrici , Ružomberku a Košiciach.
KOMUNITA SANT´EGIDIO

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Orava)
V.I.A.C. je občianske združenie, ktorého spoločným úsilím je pomôcť mladým ľuďom zlepšiť svoj život – priniesť „život“ nie len na Oravu: sprevádzať mladých ľudí pri formovaní osobného charakteru, postojov a osobných hodnôt, inšpirovať mladých ľudí a podporovať ich v rozvíjaní a využívaní osobného potenciálu a talentov, viesť mladých ľudí vo svetle katolíckej viery pri hľadaní svojej vlastnej cesty životom.
www.ozviac.sk

Viera a svetlo
Je celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov. Na Slovensku je Viera a Svetlo od roku 1988. V súčasnosti je tu 9 oficiálne zriadených spoločenstiev. Po dve v Košiciach, po jednom v Nitre, Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Žiline, Pezinku a Piešťanoch.
Viera a Svetlo na Slovensku

Rómska pastorácia

Katolícka cirkev sa prostredníctvom mnohých venuje formácii Rómov ako prirodzenej súčasti
pastoračných aktivít Cirkvi. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že obnova života Rómov založená na
zmene zmýšľania má konkrétne pozitívne dôsledky v ich osobnom živote a v spoločnosti tejto
minority, ale aj majoritnej spoločnosti po stránke kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej/vzťahovej a
ekonomickej. Pod vplyvom náboženskej formácie dochádza k ochote prevziať zodpovednosť za svoje
konanie, prevziať zodpovednosť za svoju rodinu, uplatniť sa nielen v miestnej rómskej komunite, ale
aj na trhu práce.
Rada KBS pre Rómov a menšiny