Sociálna komisia COMECE

COMECE je združením biskupských konferencií krajín Európskej únie s cieľom presadzovať katolícke  princípy v rozmanitých európskych politikách. KBS v COMECE zastupuje Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorý je tiež predsedom Komisie pre migrantov a azylovú politiku. Od svojho založenia v roku 1980 COMECE vedie dialóg s európskymi inštitúciami a poskytuje príspevky, ktoré podporujú spoločné dobro a prístup zameraný na človeka. Poslanie COMECE sa plní prostredníctvom pravidelných kontaktov s úradníkmi EÚ a poslancami Európskeho parlamentu. Tento dialóg sa formuje vo formálnych a neformálnych stretnutiach a podujatiach: každoročné stretnutia na vysokej úrovni medzi EÚ a náboženskými vodcami, semináre pre dialóg s inštitúciami EÚ, polročné stretnutia s každým predsedníctvom Rady EÚ, konferencie v Európskom parlamente, účasť zástupcov EÚ na plenárnych zhromaždeniach COMECE, v jej komisiách a pracovných skupinách. Od roku 2009 má dialóg medzi cirkvami a inštitúciami EÚ právny základ v článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Komisia COMECE pre sociálne veci monitoruje a pripravuje vyhlásenia, príspevky a činnosti k prebiehajúcej politike EÚ a verejnej diskusii o širšej sociálnej politike EÚ: práca a zamestnanosť, pracovné podmienky, ľudská dôstojnosť, boj proti chudobe, integrálna ekológia, sociálna, hospodárska a príspevková spravodlivosť. Jej predsedom je J.E. Mgr. Joseph Galea-Curmi, biskupský delegát maltského episkopátu na COMECE. Členmi komisie sú odborníci na sociálnu politiku nominovaní biskupskými konferenciami EÚ na funkčné obdobie 5 rokov.